Naše hodnoty

Vzťah k prírode

U detí rozvíjame environmentálne cítenie, kladný vzťah k sebe samému, k okolitému svetu, životnému prostrediu. Za nevyhnutné pre dosiahnutie takéhoto vzťahu pokladáme, aby deti trávili v prírode dostatočne dlhú dobu a mohli si ju dostatočne zažiť.
Dôležitou súčasťou je pohyb, ktorý podporuje a upevňuje zdravý vývin dieťaťa, napomáha rozvoju pohybového a podporného aparátu, správnemu držaniu tela i rozvoju vnútorných orgánov. Osvojovaním si rôznych pohybových zručností si dieťa rozvíja aj vôľové a charakterové vlastnosti. Pravidelný pobyt v prírode v neposlednom rade zvyšuje prirodzenú obranyschopnosť organizmu.

Zmiešaný kolektív

Veríme, že spolužitie detí v zmiešanom kolektíve je neoceniteľným elementom v procese vzdelávania. Mladšie deti sa učia od starších pozorovaním a ťažia z ich príkladu. Staršie deti na druhej strane preberajú zodpovednosť za vedenie mladších detí a získavajú sebavedomie.
Okrem toho, že sa dieťa zúčastňuje na kooperácii v skupine, môže pracovať samostatne podľa vlastného uváženia a realizovať sa v akejkoľvek činnosti, či pracovať s didaktickým materiálom, ktorý si samo vyberie.

Sloboda

Vychádzame z presvedčenia, že dieťa pre svoju sebarealizáciu potrebuje mať slobodu samé určovať a realizovať svoje činnosti. V prípade, že aktivity, ktoré dieťa vykonáva sú v súlade s jeho potrebami, s prihliadnutím na jeho senzitívne obdobie (doba, kedy je dieťa obzvlášť citlivé na určité intelektuálne podnety), rozvoj jeho schopností a potenciálu dosahuje maximum.
Zároveň je našou prioritou viesť deti k správnemu pochopeniu vzťahu slobody a zodpovednosti.

Dôraz na komunikáciu

Za jednu z kľúčových zručností, ktoré sa deti snažíme naučiť je schopnosť efektívnej komunikácie. Pri tomto procese vychádzame v mnohom z princípov komunikácie využívanej pri filiálnej terapii.
Cieľom je, aby si deti dokázali uvedomiť svoje prežívanie, pocity, potreby, či hranice a naučili sa ich primeraným spôsobom komunikovať so svojím okolím s rešpektom k potrebám a hraniciam ostatných.

Dôležitosť vzťahov

Je pre nás veľmi dôležité budovať kvalitné vzťahy, vedieme deti k vzájomnému rešpektu a prijímaniu jeden druhého napriek odlišnostiam.

Prijímajúce prostredie

Chceme vytvoriť pre každé dieťa miesto, v ktorom nájde pocit bezpečia a istoty a v ktorom bude rešpektovaná jeho jedinečnosť osobnosti, jeho schopnosti a možnosti.
V takomto prijímajúcom prostredí môže byť naplno rozvíjaná jeho individualita a uspokojované jeho potreby.

Naše piliere

Sloboda vs. zodpovednosť

Naším prístupom sa snažíme docieliť, aby mohlo byť každé dieťa samé sebou so všetkým, čo k nemu patrí. Aby mohlo byť čo najviac autentické.
Chceme, aby deti vedeli, že robiť chyby je prirodzené a v poriadku. No že je tiež dôležité preberať za ne zodpovednosť.
Učíme ich spoznávať svoje vlastné hranice, chrániť ich a zároveň rešpektovať hranice iných.

Príroda

Veríme, že príroda je ideálnym priestorom pre prirodzený rozvoj detí. Umožňuje podporovať ich telesné schopnosti a zručnosti, jemnú i hrubú motoriku, rozvíja fantáziu, logické uvažovanie, kooperáciu, prebúdza zmysly, empatiu, či pokoru. Okrem nekonečného množstva možností pre hry a zážitky poskytuje tiež priestor pre posúvanie vlastných hraníc.
Pobyt vonku prirodzene vplýva pozitívne aj na obranyschopnosť organizmu, preto sú deti menej často choré.

Dôvera v dieťa

Sme presvedčení, že deti sa rozvíjajú najlepšie, ak sú v prostredí, v ktorom majú slobodu nasledovať svoje vlastné záujmy a v ktorom sa cítia bezpečne. Našou úlohou je také prostredie im poskytnúť. Podporujeme v deťoch ich prirodzenú zvedavosť s rešpektom k senzitívnym vývinovým obdobiam každého dieťaťa, nakoľko v nich chceme zachovať vnútornú motiváciu učiť sa po celý život.

Zmysly

Deti spoznávajú svet okolo seba najmä prostredníctvom zmyslových a zážitkových aktivít. Tých im chceme dopriať čo najviac.
Cez farby, zvuky, teplo, hmat a iné sa deti s radosťou a nenásilnou formou učia. Podľa výskumov vedie rozvíjanie zmyslov u detí k zvyšovaniu počtu neurónov v mozgu. To následne vedie k lepšiej schopnosti riešenia problémov a vyššiej inteligencii.